WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA KOSTRZYN NAD ODRĄ, ul. Mickiewicza 20, tel./fax (095) 752-90-36 dziekanat@wssz.plUCZELNIA

KIERUNKI STUDIÓW

OFERTA UCZELNI

DZIEKANAT

SAMORZĄD STUDENCKI

ORGANIZACJA TOKU STUDIÓW

PRACE DYPLOMOWE

OBRONY

PRZETARGI

PRACA

SKN PARAMEDIC

EDUKACYJNY OŚRODEK RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE W RAMACH PROJEKTU

STUDIA PODYPLOMOWEinformacje z serwisu na twój email

STUDIA NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE


Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym, niestacjonarnym i trwa 6 semestrów. Po ukończeniu studiów absolwent otrzyma tytuł zawodowy licencjata.

Studia na kierunku „Ratownictwo Medyczne” mają za zadanie przygotowanie specjalistów - Ratowników Medycznych dysponujących specjalistyczną wiedzą oraz umiejętnościami z zakresu nauk medycznych w szczególności medycznych czynności ratunkowych. Studenci poznają anatomię i funkcjonowanie organizmu ludzkiego a także patomechanizmy chorób i dysfunkcji poszczególnych układów. Wiedza teoretyczna jest podstawą do poznania klinicznych aspektów chorób oraz stanów bezpośrednio zagrażających życiu, jak również działań ratunkowych podejmowanych w postępowaniu przedszpitalnym. Zajęcia kliniczne są ukierunkowane na praktyczną naukę czynności reanimacyjnych. Program studiów obejmuje, prócz zajęć dydaktycznych praktykę zawodową.
Licencjonowany ratownik medyczny będzie posiadał praktyczne umiejętności niezbędne do ratowania życia na miejscu zdarzenia, podczas transportu i w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Przykładowe przedmioty w toku studiów:
 • chemia ogólna, filozofia i podstawy etyki, informatyka, historia medycyny;
 • anatomia, zdrowie publiczne, pierwsza pomoc, anatomia topograficzna, fizjologia, biochemia, toksykologia, farmakologia, patofizjologia, edukacja zdrowotna;
 • medyczne czynności ratunkowe, choroby wewnętrzne, chirurgia, medycyna ratunkowa, psychiatria, neurologia, ratownictwo specjalistyczne, medycyna sądowa, diagnostyka laboratoryjna, współdziałanie służb ratunkowych.
Tytuł licencjata umożliwia podjęcie pracy w ramach tworzonego systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Ratownicy Medyczni mogą podejmować pracę w:
 • jednostkach ratowniczych służb interwencyjnych (Policja, Straż Pożarna, Wojsko Polskie),
 • stacjach Pogotowia Ratunkowego,
 • Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych,
 • izbach przyjęć szpitali,
 • ośrodkach szkoleniowych,
 • organizacjach pozarządowych (PCK, GOPR, WOPR),
 • zakładowych służbach ratowniczych.
Zasady rekrutacji
W roku akademickim 2018/2019 rekrutacja na studia prowadzona jest do 30 września 2018 roku. Kandydatów wpisuje się na listę studentów według kolejności zgłoszeń. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia musi złożyć w dziekanacie Wyższej Szkoły Zawodowej w Kostrzynie nad Odrą komplet następujących dokumentów:
 • podanie na obowiązującym na uczelni formularzu POBIERZ
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis), a w przypadku nowej matury - dodatkowo kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • 2 fotografie (34 x 52 mm), (bez nakrycia głowy, na jasnym tle) oraz 1 na płycie CD w postaci cyfrowej o wymiarach 2x2,5 cm (236x295 pikseli), o rozdzielczości 300 dpi, w formacie pliku JPG,
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (pieniądze można wpłacić osobiście w siedzibie uczelni
  lub przelewem na konto Banku Spółdzielczego w Santoku - numer: 21 8372 0008 0000 1209 2000 0001)
Dokumenty należy składać w Punkcie Rekrutacyjnym Wyższej Szkoły Zawodowej
w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Żerowskiego 22
 

Przyjmowanie dokumentów:

wtorek 8:00-15:00

środa 8:00-15:00

piątek 8:00-15:00

 

Opłata za studia
 
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
Wpisowe
250 zł
Płatność jednorazowa w dniu zgłoszenia
Płatność miesięczna - 10 rat
550 zł
550 zł
Płatność semestralna - 2 raty
2 750 zł
2 750 zł
Płatność roczna - 1 rata
5 500 zł
5 500 zł
 
 
Pomoc materialna dla studentów
Studentom Wyższej Szkoły Zawodowej w Kostrzynie nad Odrą przysługuje prawo do korzystania z różnych form pomocy materialnej, finansowanej z budżetu państwa.
Uczelnia oferuje studentom pomoc materialną w formie:
 • stypendium socjalnego - dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
 • stypendium Rektora - dla studentów ze średnią ocen powyżej 4,2;
 • stypendium mieszkaniowego - dla studentów studiów stacjonarnych z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie
 • stypendium specjalnego - dla osób niepełnosprawnych;
 • zapomogi - dla studentów będących przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej przez zdarzenia losowe.


 Podanie na studia POBIERZ

 

 

 

 

 


STUDIA NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE

 

 

ratownictwo medyczne kosmetologia  

 

Wyższa Szkoła Zawodowa - Kostrzyn Nad Odrą wszelkie prawa zastrzeżone 2009
UCZELNIA | KIERUNKI STUDIÓW | OFERTA UCZELNI | DZIEKANAT | SAMORZĄD STUDENCKI | ORGANIZACJA TOKU STUDIÓW | PRACE DYPLOMOWE | OBRONY | PRZETARGI | PRACA | SKN PARAMEDIC | EDUKACYJNY OŚRODEK RATOWNICTWA MEDYCZNEGO | PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE W RAMACH PROJEKTU | STUDIA PODYPLOMOWE
tworzenie stron internetowych
tworzenie stron internetowych